Přeskočit na obsah

Ohlédnutí za 1. ročníkem EuDaMu

European Association for Music in Schools (EAS) ve spolupráci s Music Teachers‘ Association (MTA) se v letošním roce podařil z pohledu institucionální hudební výchovy úžasný počin. Iniciovala založení European Day of Music in Schools (EuDaMuS), tedy Evropského dne hudby ve školách či Evropského dne hudební výchovy, který po dlouhých diskusích během jeho roční přípravy připadl na 15. březen 2022. Koordinace historicky prvního ročníku této akce se v České republice se bez zaváhání a ve spolupráci s národním koordinátorem EAS Markem Sedláčkem, vedoucím Katedry hudební výchovy PdF MU v Brně, ujmula Společnost pro hudební výchovu České republiky. Společnost, která je následovnicí vůbec první organizace tohoto druhu v Evropě, ustanovené v roce 1934, sdružuje na dvě stovky aktivních a kreativních hudebních pedagogů všech stupňů a rozmanitých druhů škol a dlouhodobě se zaměřuje na smysluplnou propagaci hudební výchovy a odpovídající podporu jejích pedagogů.  Společnost pro hudební výchovu v čele s Janem Prchalem oslovila svou výzvou k zapojení řadu škol a požádala také o záštitu nad akcí MŠMT, které ji také posléze převzalo. Pedagogové spolu se svými žáky mohli zpívat, hrát, muzicírovat, zorganizovat svými žáky jakoukoli hudební akci – workshop, besedu s umělcem, hudební besídku, vystoupení třídy, školní koncert, hudební projekt, mezitřídní hudební projekt, mezigenerační setkání na pódiu atd., a to nejen v uvedený den 15. března, ale v celém týdnu okolo tohoto data. Kromě libovolných aktivit měli také možnost společně nastudovat hymnu Evropského dne hudby ve školách autora Berta Appermonta (Belgie),  a fotky nebo video záznamy ze svých aktivit bylo možné sdílet s ostatními hudebními pedagogy (více na : https://www.shvcr.cz/evropsky-den-hudby/) Přihlášené školy – a byly mezi nimi nejen školy základní, ale také základní umělecké školy, gymnázia a některé katedry hudební výchovy pedagogických fakult – měly k dispozici k propagaci daného dne logo, které vytvořil Martin Grobár. Právě Česká republika se může pochlubit tím, že původně české interní logo následně převzalo Rakousko, Řecko, Norsko a Lotyšsko, kterým se design Martina Grobára zalíbil.

Školy své aktivity pojímaly velmi různorodě, což byla také hlavní myšlenka EuDaMu. Například na Základní škole a Základní umělecké škole Jabloňová v Liberci připravili Jan Prchal s Martinem Grobárem na středu 16. března celoškolní projekt, který zapojil žáky od třetích ročníků po žáky devátých tříd. Jednotliví pedagogové (nebo jejich tandemy) připravili jednotlivé hodinové dílny, ve kterých činnostně propojili hudební tematiku se svým předmětem – cizími jazyky, jazykem českým, fyzikou, matematikou, přírodopisem, dějepisem i zeměpisem, pracovními činnostmi, ICT a pochopitelně s výchovou tělesnou, hodně se tančilo. Dílny a výstupy byly značně různorodé, od měření frekvence zpěvních hlasů i zpěvu ptačího po práci s hymnami evropských států, od přetextování „hitů“ po výrobu vlastních kartonových cajonů a hru na kytary a ukulele. Pro dílnu Orchestr pro každého Jan Prchal připravil speciální partituru s úpravou hymny EuDaMu Together a zahrát si mohli opravdu všichni: žáci ZUŠ na své klasické nástroje, žáci ZŠ – neinstrumentalisté na perkuse, boomwhackers a keyboardy s barevně označenými klávesami.  Je potěšující, že se aktivně zapojily i děti z Ukrajiny do školy právě přijaté. Jasně se potvrdilo, že hudba je opravdu jazykem mezinárodním. Všechny skupiny byly věkově heterogenní, což bylo pro žáky nezvyklé a podnětné.  Projekt završil koncert v tělocvičně, na kterém některé skupiny předvedly své kreace. Prvňáčci a druháci se ve třídách věnovali dramatizaci pohádky Ilji Hurníka O princezně žabce a vzájemně si připravili divadelní představení. Ve fázi přípravy se řada pedagogů k této myšlence stavěla negativně, ex post byli nadšeni všichni, učitelé i žáci a je již nyní zřejmé, že EuDaMuS na této škole pevně zakotvil.Foto: Oslava EuDaMu v ZŠ a ZUŠ Jabloňová – výběr z fotek 1–4 nebo podle okolností všechny.

K EuDAMu se aktivně připojily také Katedra hudební výchovy na PedF UK, PdF MU v Brně, a Katedra hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem. Konkrétně v Ústí nad Labem vyučující 15. března studenty v určený čas ze své výuky uvolnili – ba co více: sami se aktivně zapojili! Jan Prchal připravil partituru a party písně Together i pro snadno ovladatelné nástroje, studentka Eva Rohnová za klavírního doprovodu prof. Jiřího Holubce v krátkosti nacvičila vícehlasý sborový part a po nedlouhé zkoušce s instrumentalisty byla hymna EuDaMu zrealizována. Výsledek byl skutečně skvělý a studenti si uvědomili, do jaké míry je aktivní muzicírování při zapojení všech zúčastněných důležité – a zábavné. Celkový dojem: nadšení a chuť akci zopakovat. Vůli pokračovat v kolektivním „celokatedrálním“ muzicírování studenti prokázali již v květnu – iniciovali společné muzicírování Dej mi víc své hudebky a tento trend bude pokračovat i v zimním semestru. To lze považovat za největší přínos akce jako takové. Kéž by tomu bylo i na většině základních škol, kde je „hudebka“ stále Popelkou!

15. března 2022 se nadto uskutečnila velká evropská online ceremonie, která náležitě oslavila přítomnost hudby a hudební výchovy ve vzdělávacích institucích v mezinárodním měřítku. Po uvítacím proslovu Ruty Girdzijauskiene (Litva) za organizační tým (Annette Ziegenmeyer – Německo, Ene Kangron – Estonsko, Helmut Schaumberger – Rakousko, Jelena Martinović Bogojević – Černá Hora, Ruta Kanteruka – Lotyšsko, Marek Sedláček – Česká republika) k 167 online připojeným školám a institucím byl prezentován sestřih společné písně Together, kterou nazpívaly a EAS zaslaly školy z celkem sedmnácti zúčastněných evropských států. Českou republiku reprezentovaly dvě školy: Základní škola Krásného z Brna se svým učitelem hudební výchovy Michaelem Ratislavem a Základní umělecká škola Rosice, kde nahrávku písně s dětmi připravil tým složený z ředitele Zdeňka Doležala a učitelů zpěvu Ivany Markové a Romana Andrle (obě školy najdete na přiložené společné fotografii EuDaMuS v pravém horním a dolním rohu).

Píseň Together se vrátila ještě jednou v závěru ceremonie v podobě karaoke, k níž si všichni online připojení mohli společně zazpívat. Přenos slavnostního aktu se odehrával prostřednictvím komunikační platformy Zoom a serveru YouTube, kde je záznam dosud k dispozici ke zhlédnutí. Vyjádřit podporu hudbě ve školách bylo možné i výtvarnou formou, pomocí obrázků, které měly děti namalovat, nakreslit, sestavit pomocí koláže apod. na téma letošního ročníku „Power of Music“. Českou republiku v tomto směru zastupovala jedna z největších základních škol v republice, ZŠ Šlapanice, souborem osmi malovaných výkresů, které žáci a žákyně 6. až 8. tříd vytvořili pod vedením učitelky Rebeky Kasapidu. Důležitou součástí ceremonie bylo vystoupení prezidentky EAS Isoldy Malmberg, která představila činnost a poslání této asociace. Zdůraznila důvod setkání, a sice upozornění na sílu hudby, která lidstvo spojuje, stmeluje (jak se mj. zpívá ve společné písni Together), a na důležitost hudební výchovy ve školské výchově dětí a mládeže.

EuDaMu se v konečném součtu zúčastnilo 400 evropských škol, což znamenalo 12 000 žáků a studentů. Jen v České republice proběhla oslava na více než 60 (!) základních, základních uměleckých a středních i vysokých školách. Úctyhodnou koncentraci akcí naší republiky můžeme vidět na virtuální mapě Evropy, znázorňující počty škol, které zaslaly EAS fotografie a další materiály ze svých aktivit.

Text vychází z článku M. Sedláčka, J. Jiřičková a J. Prchala, publikovaného v časopise Hudební výchova 2022/ 2.